XYHI3010 Tutkimusviestintä (TJT) (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan tiedeyhteisön toimintatapoja ja tuetaan tutkimus- ja kirjoittamisprosessin etenemistä.

Keskeiset opintosisällöt

  • tutkimus- ja kirjoitusprosessin vaiheet, suunnittelu ja hallinta
  • tieteellisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet
  • oman alan tieteellisen tekstin konventiot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • ymmärtää tutkimuksenteon monitahoisena prosessina
  • osaa käyttää lukemis- ja kirjoittamisstrategioita sekä keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä 
  • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn, perustellun ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
  • osaa sanoittaa omaa viestintä- ja kieliosaamistaan ja hyödyntää sitä resurssina oman alan asiantuntijuuden kehittämisessä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Esitietojen kuvaus

XYHI3010-opintojakso suoritetaan yhtäaikaisesti opintojakson TJTA3001 Kandidaattiseminaari kanssa. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää myös kandidaatintutkielman aktiivista tekemistä lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus