XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT) (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opitaan monikielisyydestä ja kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta. Harjoitellaan oman alan ilmiöistä viestimistä eri kielillä, harjoitellaan prosessimaista tekstin tuottamista palautevuorovaikutusta hyödyntäen.

Keskeiset opintosisällöt

 • Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen​
 • Ryhmässä toimiminen​
 • Argumentointi ​eri kielillä
 • Prosessimaisesti työstetyt asiantuntijapuheenvuorot ja viestintävarmuus
 • Rakentavaan palautevuorovaikutukseen osallistuminen ja sen analysoiminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • ymmärtää monikielisyyden merkitystä ja kieliosaamisen moninaisuutta
 • tunnistaa monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita, tavoitteita ja odotuksia
 • osaa hyödyntää erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa monikielisissä ja kulttuurienvälisissä tilanteissa omalla tieteenalallaan
 • kykenee osallistumaan erilaisiin omaan alaansa liittyviin keskusteluihin eri kielillä ja monikielisesti
 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä sekä hyödyntää niitä argumentoinnin tukena
 • osaa hakea, antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta osaamisen kehittämiseksi.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus