XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT) (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita viestintä ja kieliosaamiseen liittyen. Opintojaksolla harjoitellaan oman alan tekstilajeja ja tutustutaan prosessimaisen työskentelyn periaatteisiin. Työskentely tapahtuu aktiivisesti pienryhmissä.

Keskeiset opintosisällöt

 • Oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen​
 • Erilaisten tekstien tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntäminen​
 • Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen harjoittelu​
 • Vertaisryhmän jäsenenä toimiminen ​
 • Prosessimaisen työskentelyn ja palautevuorovaikutuksen harjoittelu

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • tunnistaa että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä
 • tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan monikielisenä viestijänä ja kielten oppijana
 • tuntee prosessimaisen työskentelyn periaatteita ja olennaisia oppimisstrategioita sekä osaa hyödyntää niitä opinnoissaan
 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
 • tuntee ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä​
 • ymmärtää palautevuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa​
 • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus