XYHH2007 Journalistinen kääntäminen (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään siihen, millaista toimintaa kääntäminen on journalistin työssä ja miten journalisti voi hyödyntää erikielisiä lähteitä suomenkielisen kirjoittamisen apuna. Kääntämiseen suhtaudutaan siis työkaluna, jonka avulla monikielisestä ja monikulttuurisesta maailmasta saisi välitettyä monipuolista tietoa journalististen tekstien laadun takaamiseksi.


Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hyödynnetään opiskelijoitten kielirepertuaaria ja sovelletaan journalistiseen kirjoittamiseen etenkin Monikielinen vuorovaikutus -opintojaksolla harjaantuneita taitoja. Lisää käytännön oppia tarjoavat kurssin asiantuntijavierailijat. Kurssin oppimistehtävistä annetaan ja saadaan palautetta ja pohditaan yhdessä erilaisia käännösratkaisuja, jotta lopputuloksena syntyy erilaisiin juttutyyppeihin sopivaa selkeää ja sujuvaa suomea.


Keskeiset sisällöt

 • kääntäminen prosessina
 • kääntämisen apuvälineet, kuten sanakirjat, sanastot ja konekääntäjät
 • eri kielten kirjoitusjärjestelmät ja translitteroinnin käytänteet
 • kieliin kytkeytyvien kulttuuristen ja historiallisten tekijöitten vaikutus kääntämiseen
 • kielten erilaisten rakenteitten vaikutus kääntämiseen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • ymmärtää journalistisen kääntämisen ominaispiirteitä ja prosessia
 • tunnistaa omia kielellisiä resurssejaan ja rohkaistuu hyödyntämään niitä journalistisen tiedon tuottamisessa ja tarkastamisessa
 • ymmärtää eri kielten ominaispiirteitten ja tyypillisten ilmaisutapojen vaikutusta kääntämiseen
 • tuntee erilaisten kirjoitusjärjestelmien translitteroinnin periaatteita ja standardeja
 • osaa soveltaa erilaisten kääntämisen apuvälineitten käyttöä journalistiseen kirjoittamiseen ja tiedostaa niitten rajoitteita
 • osaa kirjoittaa erikielisten lähteitten avulla erityyppisiä selkeitä ja sujuvia suomenkielisiä journalistisia tekstejä.

Pakolliset esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
  • XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
 • TAI
 • Esitietoryhmä 3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan numeroasteikolla 0–5. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta