XYHH2030 Monikielinen vuorovaikutus (KiVi) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on toinen osa kandidaatintutkintoon pakollisina kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista. Tällä opintojaksolla kehitetään ymmärrystä monikielisyyden merkityksestä ja monipuolisesta kieliosaamisesta erilaisissa akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa.


Keskeiset sisällöt

  • viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • viestintävarmuuden kehittäminen monikielisissä tilanteissa
  • kielirepertuaarin kehittäminen vuorovaikutuksen ja tiedonhankinnan työkaluna
  • työskentelyprosessien hallinta

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa hyödyntää kielellisiä resurssejaan ja kielirepertuaariaan tarkoituksenmukaisesti ja vastuullisesti
  • osaa keskustella ja kirjoittaa oman alansa ilmiöistä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alansa tekstin
  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmässä ja reflektoida ryhmän toimintaa
  • on kehittänyt tietämystään kulttuurienväliseen viestintään liittyvistä ilmiöistä ja osaa hyödyntää sitä suoriutuakseen viestintätilanteista onnistuneesti.

Lisätietoja

Toinen kotimainen kieli:

Osana opintojakson arviointia todennetaan tarvittaessa, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.


Vieras kieli:

Osana opintojakson arviointia todennetaan tarvittaessa, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus