Sosiaalityön maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelija hallitsee itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan. Opiskelija saavuttaa sekä laaja-alaisen yhteiskuntatieteellisen osaamisen että kokonaisvaltaisen sosiaalityön osaamisen niin yksilö-, perhe- ja yhteisölähtöisessä asiakas- ja asiantuntijatyössä kuin rakenteellisessa sosiaalityössä.

Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta.

Maisteriopinnoissa omaksuttujen tietojen, taitojen ja arvojen perustalta opiskelija kykenee toimimaan vaativissa sosiaalityön ammatillisissa tehtävissä sekä asiantuntijana monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Opiskelijalla on valmiudet toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja hän kykenee tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen, sekä kestävään ja tutkimuseettisesti vahvaan tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon. Sosiaalityön maisteriopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin. Sosiaalityön opintosuunnassa suoritettu maisterintutkinto (sisältäen sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot) antaa mahdollisuuden hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Rakenne

Valitse kaikki (100+ op)