XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat

  • suullisen ja kirjallisen kielirepertuaarin aktivointi akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa

  • omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä monitieteellisessä kontekstissa 

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin

  • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon

  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa

  • tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja omalla tieteenalallaan. 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus