XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat

  • viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen​ 

  • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu

  • opintoihin liittyvän tekstin laatiminen

  • vertaispalaute ja sen hyödyntäminen​  

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän

  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen siinä

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän opintoihin liittyvän tekstin. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus