XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat

 • viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen​ 

 • viestintäosaaminen esiintymisen kontekstissa

 • asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta

 • akateemisen tekstin konventiot

 • lukustrategiat

 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen ja ryhmän toiminnan arviointi 

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

 • osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.

 • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

 • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.

 • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. 

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus