XYHI2030 Monikielinen vuorovaikutus (TkK) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla pääset hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariasi monikielisissä akateemisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kuvaus

 • Kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutuksen ilmiöitä

 • Oman kielirepertuaarin ja monikielisyyden reflektointia/tavoitteellisia kehittämiskeinoja

 • Oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • Monialaisia teemoja monikielisesti 

 • Tavoitteellisen ryhmätoiminnan harjoittelua ja analysointia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tiedostaa monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

 • osaa toimia monikielisesti akateemisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa​

 • tunnistaa ja hyödyntää koko omaa kielirepertuaariaan monikielisissä viestintätilanteissa sekä laajentaa sitä tavoitteellisesti ​

 • osaa hyödyntää monikielistä ja monialaista tietoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa esitellä omaa alaansa monikielisesti ja perustella siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monialaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa analysoida omaa ja ryhmän toimintaa vuorovaikutussuhteiden, yhteistoiminnan ja tavoitteen kannalta​ 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus