XYHI1030 Akateemiset tekstitaidot (TkK) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

XYHI1030 tukee opintojen aloittamista ja tiedeyhteisöön kiinnittymistä. Keskiössä ovat tieteenalan tekstit ja opinnoissa tärkeät viestintä- ja kielitaidot.

Kuvaus

 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen 

 • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • erilaisten alakohtaisten tekstien tunnuspiirteiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisten lukustrategioiden hyödyntäminen 

 • tieteellinen kirjoittaminen prosessina 

 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa viestijänä ja kielenoppijana

 • tunnistaa ja osaa kehittää akateemisiin teksteihin liittyviä opiskelutaitojaan. 

 • tunnistaa akateemisia tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. 

 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon. 

 • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti). 

 • osaa muodostaa ja esittää tieteellistä tietoa prosessina

 • kykenee osallistumaan rakentavaan palautevuorovaikutukseen 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus