XYHH4002 Akateemisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssikuvaus


Kurssi keskittyy tieteellisen tekstin kirjoittamiseen alakohtaisten akateemisten käytänteiden mukaisesti. Kurssilla käsitellään muun muassa kirjoitusprosessin suunnittelua, tiedon hakua ja synteesin tekemistä eri kielillä samoin kuin tekstin jäsentämistä.


Keskeiset sisällöt


· tieteellisen kirjoittamisen perusteet

· lähteisiin perustuva argumentointi ja synteesin tekeminen

· työkaluja eettiseen tiedonhakuun ja kirjoittamiseen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat


· tunnistavat ja tuottavat hyvin jäsenneltyjä tekstejä noudattaen alakohtaisia käytänteitä ja akateemista rekisteriä

· tunnistavat tieteellisen kirjoittamisen prosessin ja ovat kehittäneet ymmärrystään siitä, mukaan lukien palautteen hyödyntämisen merkityksen

· hyödyntävät ja yhdistelevät tieteellistä informaatiota argumentoinnissaan

· ymmärtävät erikielisten lähteiden käytön mahdollisuudet

· ymmärtävät akateemisen kirjoittamisen eettiset periaatteet

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus