XYHH4000 Johdatusmoduuli (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssikuvaus

Kurssi johdattelee opiskelijoita työskentelyyn monikielisissä ryhmissä. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä monikielisissä ryhmissä ja lisää näin opiskelijoiden tietoisuutta kielen ja viestinnän käytänteistä sekä asenteiden merkityksestä erilaisissa ryhmissä. Kurssilla käsitellään monikielisyyteen, kielirepertuaariin ja ryhmätyöhön liittyviä aiheita. Kurssin tavoitteena on myös kehittää edelleen opiskelijoiden akateemisia opiskelutaitoja, mukaan lukien heidän kielellisiä resurssejaan.

Keskeiset sisällöt

· monikielisyys yksilön ja ryhmän resurssina

· ryhmäviestintä monikielisessä kontekstissa

· kaikkien kielellisten resurssien hyödyntäminen oman kielitaidon kehittämiseksi

· työkaluja oman viestinnän mukauttamiseen

· monikielisyys ammatillisessa kontekstissa

· akateemiset opiskelutaidot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat


· ymmärtävät monikielisyyden ja kulttuurienvälisyyden perusteet

· tunnistavat omat monikieliset repertuaarinsa ja pystyvät hyödyntämään sekä kehittämään niitä

· ovat kehittäneet ymmärrystään monikielisestä ryhmätyöskentelystä

· huomioivat ryhmän jäsenten kielelliset resurssit ja mukauttavat viestintäänsä sen perusteella

· ymmärtävät monikielisyystaitojen arvon työelämässä

· ovat kehittäneet edelleen akateemisen opiskelun perustaitojaan kuten viittaamista lähteisiin ja tiedon prosessointia

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus