XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
  • tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
  • asiantuntijaesiintyminen ja tieteellinen esitelmä
  • vertaispalaute teksteistä
  • tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
  • ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.


Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).

Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus