XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • haastattelu vuorovaikutuksena
 • monikielisiin aineistoihin tutustuminen
 • toiminta monikielisissä ja monikulttuurisissa viestintätilanteissa
 • esiintyminen vuorovaikutuksena
 • raportoiva ja argumentoiva teksti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa.
 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
 • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • ymmärtää yhteistyötaitojen merkityksen akateemisessa viestinnässä.
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.

Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää myös ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen kokeen läpäisemistä.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta