XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
 • oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
 • akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • ryhmätyötaidot, vuorovaikutustehtävät tiimissä
 • palautevuorovaikutus
 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa palautevuorovaikutuksen merkityksen omassa oppimisessaan ja akateemisessa viestinnässä.
 • tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
 • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus