SVKA1045 Metalingvistiset taidot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään viittomakielen taitojen kehittämiseen olemalla vuorovaikutuksessa eritaustaisten kielenkäyttäjien kanssa. Lisäksi painopiste on kehittää oman viittomisen analyysitaitoja foneettisella tasolla. Tavoitteena on myös antaa palautetta muille ja vastaanottaa palautetta viittomisesta muilta. Aiemmilla kursseilla on pohdittu viittomien sekä viitottujen tekstien luonnetta muoto- ja merkitystasolla. Tällä opintojaksolla analysoidaan ja pohditaan, kuinka viittomia ja viitottuja tekstejä käytetään erilaisissa konteksteissa. Opiskelija saa valmiudet tuottaa akateemisesti viitotun abstraktin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laajentaa viittomistoa eri rekistereistä ja/tai asiantuntija-alueilta
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen yksiköiden ja rakenteiden merkityksiä ja käyttöä
  • osaa kehittää viittomakielen taitoja erilaisissa konteksteissa keskustelemalla eritaustaisten opiskelijoiden kanssa
  • osaa analysoida ja ymmärtää eritaustaisten ihmisten viittomista käyttäen hyväksi esimerkiksi suomalaisen viittomakielen korpusaineistoa
  • pystyy seuraamaan viittomakielisiä keskusteluja luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella
  • osaa esittää viittomakieleen liittyviä havaintoja ja keskustella niistä
  • arvioida ja kehittää omia viittomakielen taitojaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti
  • tietää viitotun abstraktin rakenteen ja osaa tuottaa akateemisesti viitotun abstraktin
  • ymmärtää analyysitaitojen ja hyvän kielitaidon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus