SVKP1042 Viittomakielinen viestintä 2 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla jatketaan suomalaisen viittomakielen taitojen tarkastelua eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta. Lisäksi opintojaksolla perehdytään viittomakieliseen viestintään vuorovaikutuksen näkökulmasta käyttäen hyväksi erilaisia teknologisia ratkaisuja ja suomalaisen viittomakielen korpusaineistoa. Tarkastellaan viittomakielisissä keskusteluissa ilmenevää sosiaalista ja tyylillistä variaatiota. Tutustutaan erilaisiin viittomakielisissä (ryhmä)keskusteluissa käytettäviin konventioihin. Harjoitellaan ja kehitetään omaa viittomista erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman ja muiden viittomisen analysoimiseen
  • tunnistaa viittomakielisessä vuorovaikutuksessa/ryhmäkeskusteluissa käytettäviä konventioita
  • tunnistaa viittomakielisissä keskusteluissa ilmenevän sosiaalisen ja tyylillisen variaation
  • osaa kehittää viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja erilaisten viestintätilanteiden näkökulmasta
  • osaa käyttää eettisesti ja vastuullisesti suomalaisen viittomakielen korpusmateriaalia analysoidessaan vuorovaikutteista viittomakielistä keskustelua
  • ymmärtää viittomakieliseen vuorovaikutukseen liittyvien konventioiden merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus