SVKP1041 Viittomakielinen viestintä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen viestintätaitoja eri kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan myös esiintymistä ja akateemisten viitottujen tekstien tuottamista. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Osaamistavoitteet

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen eri kielitaitotasot ja osaa arvioida omaa kielitaitoa eurooppalaisen viitekehyksen kautta
  • osaa vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta omasta sekä muiden viittomisesta
  • tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
  • osaa arvioida omaa viittomakielen kehittymistä ja kehitystarpeita
  • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • osaa luoda viitotun esseen
  • tietää keinot ja osaa varioida omaa viittomistaan ottaen huomioon kohderyhmän
  • ymmärtää kontekstin ja kehollisuuden merkityksen viittomakielisessä viestinnässä ja tunnistaa viittomakielen käytön variaatioon vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää viittomakielisen viestintätaitojen merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus