SVKA1032 Viestintä kulttuurien välillä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurienvälisen viestinnän sekä tulkkauksen peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Perehdytään erilaisiin kulttuurisiin viestintätilanteisiin eri viittomakielten sekä viittomakielten ja puhuttujen kielten välillä, ja kehitetään ymmärrystä erilaisista kulttuurinäkökulmista viestinnässä. Tutustutaan tulkkauksen järjestämiseen ja toteuttamiseen erilaisissa viestintätilanteissa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään hyviin käytänteisiin erilaisissa tulkkaustilanteissa, sekä tulkkauksen järjestämiseen ja toteuttamiseen erilaisissa viestintätilanteissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut kulttuurienvälisen viestinnän käsitteistöön ja teorioihin
  • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
  • on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä sekä kulttuurien välisistä eroista, ja osaa suhteuttaa teoreettisia näkökulmia omiin kokemuksiinsa
  • on tutustunut tulkkauksen tutkimuksen käsitteistöön, teorioihin ja opiskelutulkkauksen tutkimukseen
  • osaa suhteuttaa ja soveltaa teoreettisia näkökulmia omiin kokemuksiinsa opiskelutulkkauksesta sekä tulkatuista tilanteista
  • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen, sekä osaa työskennellä tulkkien kanssa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus