ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.


Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä

• osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta

• hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja

• osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa

• ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-1-5
  • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-6-0
  • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-952-68707-2-4
  • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.; ISBN: 952-458-373-9
  • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
  • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
  • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press
  • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävien suorittaminen hyväksytysti, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta