ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Draamakasvatuksen oppimispotentiaali

• Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet

• Taiteellinen oppimisprosessi

• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

• osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta

• hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet

• ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, dialogisuuden, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä

• ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin pedagogiset ja eettiset pääperiaatteet

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali

Kirjallisuus

 • Heikkinen, H. 2004. Vakava leikillisyys: Draamakasvatusta opettajille. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki:Sanoma Pro Oy.; ISBN: 978-952-63-3546-9
 • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.; ISBN: 978-951-570-755-0
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 978-951-39-4006-5
 • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
 • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Schonmann, S. 2011. Key concepts in theatre/drama education. Rotterdam; Boston: Sense Publishers.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Draamakasvatuksen perusopintoihin voivat osallistua vain erillisen ryhmäilmoittautumisen kautta valitut opiskelijat.
Arviointiperusteet:
Tehtävien suorittaminen hyväksytysti, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus