ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Draamakasvatuksen oppimispotentiaali

• Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet

• Taiteellinen oppimisprosessi

• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

• osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta

• hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet

• ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, dialogisuuden, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä

• ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin pedagogiset ja eettiset pääperiaatteet

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki:Sanoma Pro Oy.; ISBN: 978-952-63-3546-9
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 978-951-39-4006-5
 • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.; ISBN: 978-951-570-755-0
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.; ISBN: 978-951-9140-28-5
 • Heikkinen, H. 2004. Vakava leikillisyys: Draamakasvatusta opettajille. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
 • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Schonmann, S. 2011. Key concepts in theatre/drama education. Rotterdam; Boston: Sense Publishers.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Draamakasvatuksen perusopintoihin voivat osallistua vain erillisen ryhmäilmoittautumisen kautta valitut opiskelijat.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Draamakasvatuksen perusteet, reaaliaikainen lähiopetus (JYU avoin) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Genreajattelu draamakasvatuksessa, reaaliaikainen lähiopetus (JYU avoin) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus