KEMS6180 Raaka-aineiden talteenottokemia: biomassan jalostus (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi biomassanjalostuksen vaihtoehtoiset tavat tuottaa lignoselluloosaraaka-aineista resurssitehokkaasti polttoaineita, kemikaaleja, materiaaleja ja energiaa. Lignoselluloosaraaka-aineet tulevat olemaan avainasemassa biojalostamoissa (biotuotetehtaissa), joissa sovelletaan kemiallisia, biokemiallisia ja termokemiallisia menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys biopolttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien tuottamisesta biomassasta. Opiskelija tuntee tärkeimmät raaka-aineet ja tuotteet. Opiskelija hallitsee tärkeimmät prosessit ja teknologiat sekä ymmärtää prosessien integroinnin tärkeyden biojalostamoissa raaka-aineiden resurssitehokkaan hyödyntämisen kannalta.

Työelämätavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset talteenottotekniikat ja ymmärtää niiden käyttökohteet erilaisten raaka-aineiden talteenotossa. Opiskelija tuntee biomassanjalostukseen liittyvää terminologiaa ja kykenee keskustelemaan aiheesta asiantuntevasti. Opiskelija myös ymmärtää, kuinka erilaisia tuotteita ja energiaa tuotetaan biomassapohjaisesti. Opiskelija kykenee suunnittelemaan esityksen laatimisen ja pysymään aikataulussa.

Esitietojen kuvaus

Kemian aineopinnot

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

  • R. Alén (toim.), Biorefining of forest resources, Papermaking science and technology, Book 20, Paperi ja Puu Oy, Finland, 2011. (ISBN: 978-952-5216-39-4)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssipisteiden maksimipistemäärästä sekä hyväksytty esitelmä.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan vähintään 50% tentin maksimipistemäärästä sekä hyväksytty essee.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti ja powerpoint-esitys.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja tentti sekä powerpoint-esitykset.

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti ja essee.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tentti ja essee.

Ei julkaistua opetusta