KEMAINEOPE Kemian aineopinnot, aineenopettajakoulutus (59+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Kemian aineopintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä ja opinnäytetyö. Aineopinnoissa laajennetaan kemian perusteiden tietämystä kaikilla kemian aloilla. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemiallista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, happo-emäs -tasapainojen kuvaamiseen, atomi- ja molekyylispektroskopiaan, molekyylisymmetrian perusteisiin, orgaanisen kemian reaktiomekanismien kirjoittamisen periaatteisiin ja reaktiomekanistisen ajattelun, kvanttimekaniikan perusteisiin ja yleisimpiin metalliyhdisteiden reaktioihin ja reaktiomekanismeihin sekä organometalliyhdisteisiin.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaopiinen työskentely laboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia.

Opintoihin sisältyy lyhyt kirjallinen opinnäyte. Aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Aineopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian syventäviin opintoihin.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan modernia kemian kirjallisuutta.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa perinteisten kemianalojen tuottamaa informaatiota ja omaa valmiudet kemian opintojen syventämiseen. Hänen työelämävalmiutensa on kehittynyt
menetelmäosaamisen, matemaattisen harjaantumisen ja raportointiosaamisen myötä. Lisäksi
hänen itsenäinen ongelmanratkaisutaitonsa, pienimuotoinen tiedonhankinta, tutkimuksen ja
työskentelyaikataulujen suunnittelu ja ammatillinen kielitaito on kehittynyt.

Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • esittää kvanttikemiallisen mallin atomien, molekyylien ja aineen rakenteesta
  • selittää yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia ja vuorovaikutuksia
  • tulkita ja mitata atomi- ja molekyylispektrejä eri menetelmillä
  • arvioida kemiallisten prosessien ominaisuuksia klassisen termodynamiikan avulla
  • käyttää reaktiomekanistista ajattelua synteesien suunnitteluun ja toteutukseen
  • tuntee tavallisimmat analyysimenetelmät
  • valita ja soveltaa oikean menetelmän yksinkertaisten yhdisteiden tunnistamiseen ja analysoimiseen
  • toimia laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti tunnistaen laboratoriotyöskentelyyn liittyvät riskitekijät
  • tuottaa suorittamistaan harjoitustöistä jäsennellyt, tuloksia numeerisesti ja graafisesti analysoivat ja johtopäätöksiä sisältävät raportit.

Esitietojen kuvaus

Kemian perusopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (59 op)