KEMAINERI Kemian aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kemian aineopintoihin valinnaisina opintoina kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Aineopinnoissa laajennetaan kemian perusteiden tietämystä kaikilla kemian aloilla. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kovalenttista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, orgaanisen kemian reaktiomekanismien kirjoittamisen periaatteisiin ja reaktiomekanistiseen ajatteluun, molekyylisymmetrian perusteisiin, happo-emäs -tasapainojen kuvaamiseen, termodynamiikan pääsääntöihin sekä optiseen spektroskopiaan.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely laboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia.

Kemian aineopinnot valinnaisina opintoina antavat valmiudet jatkaa kemian syventäviin opintoihin valinnaisina opintoina.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan modernia kemian kirjallisuutta.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa perinteisten kemianalojen tuottamaa informaatiota. Hänen työelämävalmiutensa on kehittynyt menetelmäosaamisen ja raportointiosaamisen myötä. Lisäksi hänen itsenäinen ongelmanratkaisutaitonsa, pienimuotoinen tiedonhankinta ja
työskentelyaikataulujen suunnittelu ja ammatillinen kielitaito on kehittynyt.

Esitietojen kuvaus

Kemian perusopinnot

Lisätietoja

Jos olet perusopintoihin jo tehnyt kurssin KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin (tai vastaavan), voit tehdä aineopintoihin joitakin KEMAxxx -kursseja (paitsi KEMA245) siten, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 35 op.

Rakenne

Valitse kaikki (36 op)