KEMS6170 Raaka-aineiden talteenottokemia: metallit (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opiskelija tutustuu erilaisten raaka-aineiden talteenotossa käytettäviin hydrometallurgisiin menetelmiin: liuotus, saostus, ioninvaihto ja neste-nesteuutto. Talteenottomenetelmiä käydään läpi käytännön esimerkkejä hyödyntäen ja perehdytään menetelmien teoriaan laskuharjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva erilaisista talteenottomenetelmistä ja niiden eroista, sekä soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Opiskelija osaa suunnitella tarpeeseen sopivat talteenottokokeet ja laskea adsorptiokapasiteetin sekä uuttoisotermit kokeellisista tuloksista.

Työelämätavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset talteenottotekniikat ja ymmärtää niiden käyttökohteet erilaisten raaka-aineiden talteenotossa. Opiskelija kykenee suunnittelemaan esityksen laatimisen ja pysymään aikataulussa.

Esitietojen kuvaus

Kemian aineopinnot

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luentoja, tentti

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

If you want to take exam in English, please contact the teacher.

Ei julkaistua opetusta