KAOA1330 Kansainvälinen verotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Kansainvälisen verotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet

2. Verosopimukset ja niiden tulkinta

3. EU-oikeuden merkitys tuloverotuksessa

4. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden määräytyminen

5. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

6. Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saaman tulon verotus

7. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saaman tulon verotus

8. Suomalaisen yrityksen ulkomailta saaman tulon verotus

9. Ulkomaisen yrityksen Suomesta saaman tulon verotus


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansallisen verolainsäädännön ja verosopimusten merkityksen ja niiden väliset suhteet kansainvälisessä verotuksessa. Opiskelija tuntee OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin merkityksen verosopimusten tulkinnassa ja eurooppaoikeuden merkityksen tuloverotuksessa. Opiskelija hallitsee yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen verotuksen perusrakenteet. Opiskelija tuntee Suomessa asuvan henkilön ulkomaista saaman tulon ja ulkomailla asuvan henkilön Suomesta saaman tulon verotusta koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee useammassa valtiossa toimivien yritysten ja konsernien verotukseen liittyvät keskeiset tuloverokysymykset. Opiskelijaa osaa soveltaa kansainvälisen verotuksen oikeuslähteitä henkilö- ja yritysverotusta koskevissa käytännön tilanteissa ja osaa perusteella soveltamisratkaisunsa. Opiskelija osaa kirjoitta oikeudellisesti perustellun esseen kansainväliseen verotukseen liittyvästä aiheesta.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta. 

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

1. Malmgren, Marianne - Myrsky, Matti: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, Alma Talent, 2017 tai uudempi painos

2. Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (opettajan osoittamilta osin)

3. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 2-4 artikkelia

4. Muu opettajan vuosittain osoittama aineisto

5. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

· Tuloverolaki 1535/1992

· L elinkeinotulon verottamisesta 360/1968

· L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 627/1978

· A rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1047/1978

· L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995

· Sairausvakuutuslaki 1224/2004

· L kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1552/1995

· L ulkomaisen väliyhteisön osakkaiden verotuksesta 1217/1994

· L verotusmenettelystä 1558/1995

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Oppimateriaalit:

1. Malmgren, Marianne - Myrsky, Matti: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, Alma Talent, 2017 tai uudempi painos

2. Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (opettajan osoittamilta osin)

3. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 2-4 artikkelia

4. Muu opettajan vuosittain osoittama aineisto

Opetus