KAOA1320 Yritysverotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Eri yritysmuodot ja niiden verotuksen erityispiirteet

2. Yritysverotuksen peruskäsitteet

3. Elinkeinoverolain soveltamisala

4. Elinkeinotoiminnan tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus

5. Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulojen ja menojen jaksottaminen

6. Yrityksen henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tulon laskeminen

7. Jaettavan yritystulon, tulo-osuuden ja osinkotulon verotus

8. Tappiontasaus

9. Ennakkoperintä


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri yritysmuotojen tuloverotuksen erityspiirteet ja hallitsee yritysverotuksen keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa laskea yrityksen eri tulolähteiden, erityisesti elinkeinotoiminnan tulolähteen, verotettavat tulokset. Opiskelija tuntee yrityksen ja sen omistajien verotuksen kytkennät erityisesti osinkotulojen verotuksessa. Opiskelija ymmärtää yrityksen ja sen omistajan tuloverokohtelun vaikutuksen yrityksen toimintaan ja osaa ottaa tämän huomioon yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelija osaa soveltaa yritysverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa ja osaa perusteella soveltamisratkaisunsa.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta. 

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteeth

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

1. Myrsky, Matti - Marianne Malmgrén: Elinkeinotulon verotus, 2020, tai uudempi painos.

2. Kiviranta, Esko: Maatilaverotus, luku 4 ja luvusta 6 alaluvut: Tulolähde ja yritysmuoto ja Tulolähde

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

 • Tuloverolaki 1535/1992
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2005
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967
 • Tonnistoverolaki 476/2002
 • L eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksista 299/2009
 • L asuintalovarauksesta verotuksessa 846/1986
 • Ennakkoperintälaki 1118/1996
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 771/2016
 • L verotusmenettelystä 1558/1995

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Oppimateriaalit:

1. Myrsky, Matti - Marianne Malmgrén: Elinkeinotulon verotus, 2020, tai uudempi painos.

2. Kiviranta, Esko: Maatilaverotus, luku 4 ja luvusta 6 alaluvut: Tulolähde ja yritysmuoto ja Tulolähde

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

 • Tuloverolaki 1535/1992
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2005
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967
 • Tonnistoverolaki 476/2002
 • L eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksista 299/2009
 • L asuintalovarauksesta verotuksessa 846/1986
 • Ennakkoperintälaki 1118/1996
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 771/2016
 • L verotusmenettelystä 1558/1995

Opetus