KAOA1280 Henkilöverotus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Tuloverojärjestelmä ja sen rakenne

- peruskäsitteet

- verovelvollisuuden määräytyminen

- tulolähdejako - tulolajijako

2. Henkilöverotus

- verotettavan tulon laskeminen

- pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset

- ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset - vero ja siitä tehtävät vähennykset

- tappiontasaus. 


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen tuloverojärjestelmän kokonaisrakenteen ja tuloverotuksen keskeisen käsitteistön, kuten tulolähdejaon ja tulolajijaon. Opiskelija tuntee erityyppisten verovelvollisten verovelvollisuusaseman tuloverotuksessa ja hallitsee henkilöverotusta koskevan sääntelyn keskeisen aineellisen sisällön. Opiskelija tuntee erilaisten sijoituskohteiden tuloverokohtelun ja ansiotulojen, erityisesti palkkatulojen, verotukseen liittyvät moninaiset erityiskysymykset ja osaa ottaa nämä huomioon henkilökohtaisessa ja yritystoimintaa koskevassa taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija osaa soveltaa henkilöverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa ja osaa perusteella soveltamisratkaisunsa.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetuksesta ja tenttien tarkastuksesta vastaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

 1. Räbinä – Myllymäki – Myrsky, Henkilökohtaisen tulon verotus, Alma Talent 2019.
 2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista
 • VeroHp matkakuluvähennyksen määrästä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. Kurssin luennot striimataan ja tallennetaan. Luennoilla käytävään keskusteluun on mahdollista osallistua chatin kautta. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, jossa luentoihin on mahdollista osallistua.
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joka sisältää luennot, kirjallisuuden ja tentin. 

Oppimateriaalit:
 1. Räbinä – Myllymäki – Myrsky, Henkilökohtaisen tulon verotus, Alma Talent 2019.
 2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista
 • VeroHp matkakuluvähennyksen määrästä

Opetus