STOAINERI Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina (40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Avainteksti

Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina.

Kuvaus

Sosiaalityön aineopinnot tutkinto-ohjelman ulkopuoliselle opiskelijalle koostuvat menetelmäopinnoista ja sosiaalityön toimintaympäristöön, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin painottuvista tieteenalan sisältöopinnoista. Opintojen yhteydessä ei suoriteta STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II -jaksoa.

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on ja hallitsee sosiaalityön teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset lähtökohdat. Hän tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet, hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana kansainvälistä toimintaympäristöä. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat, ymmärtää niiden syntyprosesseja sekä tuntee erilaisia tapoja puuttua ja vaikuttaa niihin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusperiaatteet ja tuntee sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ajattelun, argumentaation, tieteellisten työskentelytapojen sekä tutkimuseettiset perusteet. Hän osaa muotoilla tieteellisesti perustellun tutkimusongelman ja suunnitella ja toteuttaa tutkielman, jossa hän soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. 

Esitietojen kuvaus

Sosiaalityön perusopinnot tai vastaavat, ks. tarkemmin oppiaineen verkkosivuilta

Lisätietoja

Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina ei ole vapaa opintokokonaisuus, vaan sen opinto-oikeutta haetaan erikseen sivuainehaun yhteydessä (joko huhtikuun tai lokakuun loppuun mennessä). Ks. lisää oppiaineen verkkosivuilta.

Rakenne

Valitse kaikki (40 op)