MATSYVEOP Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina, aineenopettajakoulutus (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään perus- ja aineopintokokonaisuudessa hankittua osaamista, tietoja ja taitoja. Opinnot takaavat matematiikan syvällisen tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu aineenopettajaksi opiskeleville (muille kuin matematiikan aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat).

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija

  • hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden peruskäsitteet ja päätulokset, tuntee matemaattisen tiedon luonteen ja kykenee itsenäisesti perehtymään itselleen uuteen matemaattiseen tietoon
  • osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen
  • kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista.
  • omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä
  • osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon
  • omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen
  • on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Esitietojen kuvaus

Matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet vähintään yht. 60op

Rakenne

Valitse kaikki (56+ op)