MATAIN Matematiikan aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Matematiikan aineopinnoissa perehdytään matematiikan eri osa-alueisiin ja hankitaan kattava tietämys niiden peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Aineopintojen suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Valinta vaihtoehtojen välillä tehdään opiskelijan esitietojen perusteella.

Osaamistavoitteet

Matematiikan aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan syventävissä opinnoissa. Hän osaa ohjaajan johdolla tai yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia. Opiskelija on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen. 

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina matematiikan perusopintokokonaisuus 25/27 op

Rakenne

Valitse 1 kpl (35+ op)