LIIKMOD Liikunta elämänkulussa moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Liikunta elämänkulussa moduuli käsittelee tiedekunnan eri koulutusaloja yhdistäviä teemoja ilmiölähtöiseen lähestymistapaan pohjautuen. Moduuliin sisältyvillä opintojaksoilla kehitetään opiskelijan valmiuksia tarkastella väestön liikuntakäyttäytymistä/fyysistä aktiivisuutta kokonaisvaltaisesti eli eri tieteenalojen avaamista näkökulmista. Harjaantuminen liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden kokonaistavaltaiseen tarkasteluun jo heti opintojen alkuvaiheessa auttaa opiskelijaa (opiskelujen edetessä) tunnistamaan oman tutkinto-ohjelman tuottaman asiantuntemuksen akateemiset erityispiirteet sekä työelämävastaavuuden. Tietoisuus siitä, mistä näkökulmasta omassa tutkinto-ohjelmassa tarkastellaan väestön liikuntakäyttäytymistä/fyysistä aktiivisuutta, tukee kasvamista oman alan asiantuntijuuteen.

Moduuliin sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta ja kompleksisuudesta. Opiskelija ohjataan muodostamaan liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden tarkastelun kokonaisvaltainen viitekehys, joka paitsi tekee näkyväksi edellä todetun kompleksisuuden myös tuottaa ymmärryksen kokonaisvaltaisen ajattelun tärkeydestä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen ja siihen vaikuttamiseen on olennainen osa liikunta- ja terveysalan akateemista asiantuntijuutta.

Osaamistavoitteet

Moduulin käytyään opiskelija

  • tiedostaa väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien ja vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden ja kompleksisuuden
  • on sisäistänyt kokonaisvaltaisen liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden tarkastelemisen tärkeyden sekä liikunnan ja terveyden edistämisen yhteiskunnallisen merkityksen
  • on hankkinut valmiudet tunnistaa oman tutkinto-ohjelman tuottaman asiantuntemuksen akateemiset erityispiirteet sekä työelämävastaavuuden
  • on hankkinut valmiudet syventyä väestön liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavien ilmiöiden tarkasteluun tutkinto-ohjelmaansa sisältyvissä opinnoissaan.

Rakenne

Valitse kaikki (12–15 op)