LATPERERI Latinan kielen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa

Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään.

Osaamistavoitteet

Latinan kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy muodostamaan perussanastoon ja -kielioppiin nojaavia yksinkertaisia virkkeitä latinaksi
- ymmärtää apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä tekstiä
- tuntee latinan kielen keskeiset rakenteet ja osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen
- tuntee antiikin Rooman kulttuuria ja kirjallisuutta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti


Kursseilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten

· kirjallisia viestintätaitoja,

· ryhmätyötaitoja,

· kriittistä ja analyyttistä ajattelua,

· itsenäistä työskentelyä sekä

· ajanhallintataitoja.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)