KEMKIEKOK Kiertotalouden temaattinen moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kiertotalouden temaattinen moduuli luo perustan instrumenttianalytiikkaan, metallien talteenoton tekniikkaan sekä biomassan jalostukseen. Lisäksi kurssikokonaisuudessa perehdytään Suomen kemian teollisuuteen ja kierrätyksen merkitykseen teollisuudessa.

Osaamistavoitteet

Kiertotalouden kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee edistyneimpien analyysitekniikoiden teoreettiset perusteet, ymmärtää analyyseihin liittyvät virhemahdollisuudet sekä häiriötekijät ja osaa reagoida niihin tarvittaessa. Opiskelijalla on kokonaiskuva kemian teollisuudesta erityisesti Suomessa, mutta myös maailmanlaajuisesti. Opiskelijalla on käsitys teollisuusprosessien ympäristömääräysten ja kierrätyksen merkityksestä prosesseissa. Opiskelijalla on kokonaiskuva erilaisista talteenottomenetelmistä ja niiden eroista, sekä soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin niin metallien talteenotossa kuin biopolttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien tuottamisesta biomassasta.

Työelämätavoitteet

Kiertotalouden kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvioida analyysitekniikan soveltuvuutta erityyppisiin näytemittauksiin ja valita oikean mittaustekniikan. Opiskelija osaa myös arvioida eri analyysitekniikoiden hyviä ja huonoja puolia sekä niiden soveltuvuutta ongelmallisiin näytetaustoihin. Opiskelija tuntee erilaiset talteenottotekniikat ja ymmärtää niiden käyttökohteet erilaisten raaka-aineiden talteenotossa. Opiskelija tuntee biomassanjalostukseen liittyvää terminologiaa ja kykenee keskustelemaan aiheesta asiantuntevasti. Opiskelija ymmärtää, kuinka erilaisia tuotteita ja energiaa tuotetaan biomassapohjaisesti, hänellä on kokonaiskuva kemian teollisuudesta ja siten valmiuksia siirtyä työskentelemään teollisuuden palveluksessa. Opiskelijalla on käsitys prosessiteollisuudesta sekä ympäristömääräysten ja kierrätyksen merkityksestä prosesseissa.

Rakenne

Valitse väh. 15 op