DIGERIK Palvelujen digitalisaation opintokokonaisuus (30+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Ensisijaisesti jatkuvan oppimisen opiskelijoille (OKM). Opiskeluoikeuden haku 10.8.2022 alkaen (Muut opintokokonaisuudet ja kurssit): https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa/avoin_opiskelu#autotoc-item-autotoc-8

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville sote-alan tutkinnon suorittaneille ammattilaisille, kuten lääkäreille, sairaanhoitajille, farmasia-alan ammattilaisille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, fysio- ja psykoterapeuteille, diagnostiikka-alan toimijoille (laboratoriohoitajat, radiografia, kliininen fysiologia jne) sekä muiden alojen, kuten muotoilun tai liike-elämän ammattilaisille, jotka työskentelevät sote-alalla.

Opintojen aikana opiskelija oppii ymmärtämään digitalisaation ja eri teknologioiden merkityksen ja hyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille ja valitsemansa painotuksen mukaan joko

  • käsittelemään ja hyödyntämään dataa päätöksenteon tukena,
  • ymmärtämään prosessiajattelun periaatteet sekä tutustuu prosessien kehittämisen menetelmiin ja sovelluksiin,
  • ymmärtämään tietojärjestelmien kehityksen ja merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tarvittava ymmärrys digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden suunnitteluun liittyvistä työkaluista. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää perusteltuja heuristiikkoja palvelujen suunnitteluun. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisen ja menetelmäosaamisen laajempiin, praktisiin suunnittelu- ja arviointitöihin.

Opiskelija tietää, miten voi analysoida ihmisten ja organisaatioiden toimintaa ja tietovirtoja teknisten artefaktien ja palveluiden suunnittelua varten. Opiskelijalla on kyky ideoida korkealaatuinen palvelukokonaisuus ja osallistua opintojensa painotusten mukaisesti joko kokonaisuuden suunnitteluun, kokonaisuuden mahdollistamien prosessimuutosten toteuttamiseen tai palvelukokonaisuuden monitorointiin ja raportointiin.

Opiskelijalla on kokemusta pitkäjänteisestä kehittämistyöstä ja monitieteisestä tiimityöskentelystä.

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta tieto-ja viestintätekniikan käytöstä työelämässä. Kokemus tietojen analysoinnista (esim Excel), dokumenttien ja verkkosivujen laatimisesta on eduksi. Samoin kokemus toimintojen kehittämisestä ja dokumentoinnista tukee opiskeltavien sisältöjen omaksumista.

Lisätietoja

JOHDANTOKURSSIT

Palvelujen disruption, 1 op

Datalähteet ja avoin data, 1 op

Johdatusta palvelujen kehittämiseen, 1 op


PERUSKURSSIT (valitse 8 op)

Johdatus data-analytiikkaan, 2 op

Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, 2 op

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia, 2 op

Johdatus robotiikkaan, 2 op

Johdatus tilastotieteeseen, 2 op


SYVENTÄVÄT KURSSIT (valitse 15 op)


Data ja analytiikka 1

Tietokannat ja tiedonhallinta, 2 op

Information Security Management, 2 op

Tiedon toisiokäyttö ja lupakäytänteet. 2 op


Tietojärjestelmät ja teknologiat 1

Disruptive technologies in digital business, 2 op

Tietohallinnon perusteet, 2 op

Tietojärjestelmien kehittäminen, 2 op


Prosessit ja palvelut 1

Palvelujen digitalisaatio, 2 op

Digitaaliset palveluinnovaatiot, 2 op

Prosessien kehittämisen menetelmät, 2 op


Data ja analytiikka 2

Data ja mittaaminen, 3 op

Datan esittäminen ja analysointi, 3 op


Tietojärjestelmät ja teknologiat 2

IT-toimintojen ja -arkkitehtuurien hallinta, 3 op

Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä, 3 op


Palvelut ja prosessit 2

Digitaalinen palvelumuotoilu, 3 op

Organisaation IT ja strateginen ohjaus, 3 op


TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ, 5 op

Rakenne

Valitse kaikki (26+ op)