YLAS2140 Julkishallinnon laskentatoimi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Julkistalouden ja julkishallinnon toimintaympäristö, valtion ja kuntien talousohjaus, julkishallinnon tilinpäätösraportoinnin sääntely (IPSAS), julkishallinnon tilintarkastus, palvelutuotannon talousjohtaminen (esim. terveydenhuolto, koulutus), palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta, ajankohtaiset reformit ja keskeiset julkishallinnon laskentatoimen organisointia koskevat teoriat.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 

Tavoite 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-selittää julkishallinnon laskentatoimea määrittävät erityispiirteet, keskeiset teoriat ja käytäntöä muokkaavat reformit
-analysoida julkishallinnon yksiköiden kustannuslaskentaa, tuloksellisuuden ohjausta ja tilinpäätösraportointia
-arvioida julkishallinnon laskentajärjestelmien kehittämisen haasteita


Metataidot: ryhmätyötaidot, ajattelutaidot, itsereflektointi

Oppimateriaalit

Aloitusluennolla ilmoitettavat tieteelliset artikkelit

Kirjallisuus

  • Budding, T. Grossi, G. & Tagesson, T. 2015 tai uudempi. Public sector accounting. Routledge.; ISBN: 9780415683159

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksolla tehdään ryhmätyö ja -esitys. Lisäksi jokainen kirjoittaa itsenäisesti esseen. Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo aloitusluennolla, omalla esityskerralla ja 2-3 muiden ryhmien esityskerralla.
Arviointiperusteet:
Ryhmätyö ja -esitys (1/3 arvosanasta), essee (2/3 arvosanasta)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja ryhmätyön esitys (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Essee (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus