YLAA2120 Talousjohtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


Strateginen- ja talousohjaus, taloudellinen vastuu ja tilivelvollisuus, tulosbudjetointi ja tuloserojen analysointi, tulosyksikköohjaus ja siirtohinnoittelu, suoritusarviointi ja palkitseminen, ei-rahamääräinen mittaus, riskinhallinta ja eettiset kysymykset, ohjausjärjestelmien suunnittelu.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-erottaa käsitteellisesti erilaisia ohjausmuotoja ja -keinoja
-hyödyntää taloudellisen tulosjohtamisen menetelmiä
-laskea budjetoinnin suunnittelu- ja tarkkailulaskelmia
-talouden ohjausjärjestelmien suunnittelun ja käytännön talousjohtamistyön haasteet perustasolla


Metataidot:

- (Laskennallinen) ongelmanratkaisukyky

- Ajattelutaidot (Itsereflektio)

Esitietojen kuvaus

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta
YLAA2110 Kustannuslaskenta

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2.uud.painos) AlmaTalent.; ISBN: 9789521430077
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2015, 3.painos. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Luvut 9-13 ja 15-17.; ISBN: 9789526320052
  • Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2013) Management Control Systems – Performance Measurement, Evaluation and Incentives (3rd ed.) Prentice Hall.; ISBN: 9780273737612

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, harjoitukset, tentti (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset

Oppimateriaalit:
Luentokalvot

Harjoituspaketti


Kirjallisuus:
  • Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2012) Management Control Systems – Performance Measurement, Evaluation and Incentives (3rd ed.) Prentice Hall.
  • Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2.uud.painos) AlmaTalent.
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2015). 3.painos. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Luvut 9-13 ja 15-17.

Opetus