YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna. Investointilaskennan menetelmät


Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
- kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
- suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
- hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna
- käyttää investointilaskennan menetelmiä investointipäätösten tukena


Metataidot:

- (Laskennallinen) Ongelmanratkaisukyky

Esitietojen kuvaus

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen jaettava materiaali ja mahdollinen luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Talentum.; ISBN: 9789521410628
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.; ISBN: 9781480893931
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2020). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.; ISBN: 9789526320052

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, harjoitukset, tentti (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset

Oppimateriaalit:

Luentokalvot

Harjoituspaketti

Kirjallisuus:
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2013, 2.painos (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.
  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. (3. uudistettu painos)

Opetus