YLAS2110 Strateginen johdon laskentatoimi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Strateginen johdon laskentatoimi; strateginen kustannusjohtaminen, strateginen suoritusmittaus, tuloskortti ja muut strategiset johdon laskentatoimen innovaatiot. Johdon laskentatoimen kehittäminen, taloushallinnon rooli liikkeenjohdon osana ja sen kehittäminen. Yritysverkostot ja laskentatoimi, johdon laskentatoimen muutos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee strategisen johdon laskentatoimen menetelmät, strategian ja laskentatoimen suhteen sekä taloushallinnon roolin liikkeenjohdon tukena
- osaa soveltaa strategisen johdon laskentatoimen menetelmiä ja innovaatioita ja analysoida liiketoimintaa niiden avulla
- osaa kehittää johdon laskentatointa monipuolisesti
- osaa arvioida kriittisesti johdon laskentatoimen innovaatioita ja kehittymistä alan ajankohtaisen kirjallisuuden valossa
- on omaksunut valmiuksia ja asenteen controllerin tehtäviin.

Oppimateriaalit

Erikseen määrättävät artikkelit ja muu kirjallisuus

Kirjallisuus

  • Hopper, D., Northcott, T. ja Scapens R. (toim.) 2007. Issues in management accounting. 3. painos. Luvut 6-13, 15-17; ISBN: 9780415592475

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luento-osallistuminen, kurssitehtävät, tentti ja osallistuminen seminaariin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus