YCCAIP-JYUAVOIN Viestinnän johtamisen aineopinnot (35–37 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Viestinnän johtamisen (Corporate Communication) aineopinnoissa tarkastellaan organisaation viestintää ja vuorovaikutusta erilaisten sidosryhmien kanssa perinteisissä ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa viestintää, jolla tuetaan organisaation toimintaedellytyksiä, rakennetaan organisaation sidosryhmäsuhteita ja luodaan yhteisiä merkityksiä sekä edellytyksiä dialogille.

Viestinnän johtamisen aineopintojen keskeisiä teemoja ovat maineenhallinta ja kriisiviestintä, organisaation identiteetin ja kulttuurin rakentaminen, mediasuhteet sekä vuorovaikutteinen sidosryhmäviestintä perinteisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Opinnot harjaannuttavat toimimaan viestinnän tutkimus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa, julkisella sektorilla sekä järjestökentällä.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Viestinnän johtamisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
- hallitsee erityisesti mainetyön, sidosryhmäviestinnän, kriisiviestinnän ja viestinnän tutkimuksen prosessit osana organisaation toimintaa.
- pystyy soveltamaan viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
- opiskelija tunnistaa viestinnän johtamiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)