TTIPERERI Terveystieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina (26 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...
 • tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
 • osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
 • osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
 • osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
 • osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
 • osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
 • osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Lisätietoja

Jos jokin terveystieteiden perusopintokokonaisuuden opintojaksoista sisältyy muuhun suorittamaasi opintokokonaisuuteen, voit korvata sen jollakin seuraavista terveystieteiden yhteisiin opintoihin tai metodiopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan sopiaksesi asiasta.
 • LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (5 op)
 • TTIY1004 Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä (1-2 op)
 • KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)
 • TTIY1005 Projektikurssi (2 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)
 • KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)
 • TTIP1002 Terveyden edistäminen, kirjatentti (1 op)
 • TTIY1003 Terveystieteiden ajankohtaisia erityiskysymyksiä (1-2 op)

Rakenne

Valitse kaikki (25–27 op)