JOUA1001 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään seminaarissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
 • tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun
 • aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
 • valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
 • hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
 • tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
 • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
 • laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
 • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
 • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi
Edeltävät/yhtäaikaiset opinnot: JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat, VIEA010 Tutkimuskurssi, XYHH2003 Tutkimusviestintä

Kirjallisuus

 • Berger. 2016 (4. uud. painos). Media and Communication Research Methods. An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches.
 • Brennen. 2018 (2. painos). Qualitative Research Methods for Media Studies.
 • King, Horrocks & Brooks. 2019 (2. uud. painos). Interviews in Qualitative Research.
 • Madden. 2017 (2. uud. painos). Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography.
 • Toepoel. 2016. Doing Surveys Online.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ilmoittaudutaan sekä seminaariin että tutkielmaan.
Arviointiperusteet:
Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään seminaarissa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kandidaattiseminaari (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Seminaarityöskentely

Opetus

x

Kandidaatintutkielma (7 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kandidaatintutkielman laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tutkielman laatiminen itsenäisesti tai pareittain. 

Opetus