JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi median ja journalismin tutkimuksen perusteoriat ja ajankohtaiset tutkimussuunnat sekä esimerkkejä uusimmasta tutkimuksesta.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja kirjalliset tehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti esseen tai lukupäiväkirjan muodossa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti lukupäiväkirjan tai esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssin oppimisympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee mediaa ja journalismia koskevat teoriat ja niiden peruskäsitteet
  • tuntee median ja journalismin tutkimuksen keskeiset ja ajankohtaiset kysymykset
  • kykenee tieteelliseen keskusteluun
  • pystyy projektimaiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön
  • osaa antaa vertaispalautetta

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch. (Eds.). 2020. The Handbook of Journalism Studies: Routledge: London.
  • Vos & Hanusch. (Eds.) 2019. The International Encyclopedia of Journalism Studies. Three volumes. Wiley Blackwell: Hoboken, NJ.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssin oppimisympäristössä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Lukupäiväkirjan tai esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssin oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirityöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Opetus

x

Kirjallinen työ (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Lukupäiväkirjan tai esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Essee tai lukupäiväkirja.

Opetus