VIEA010 Tutkimuskurssi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja menetelmiin.

Suoritustavat

Kurssi ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
  • osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
  • ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
  • ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Esitietojen kuvaus

Viestinnän opiskelijoille esitietoina: VISA1010, VISA1011, VISA1012, VISA1013 & VISA1014

Journalistiikan opiskelijoille esitietoina: JOUA011, JOUA1012, JOUA013, JOUA1014 & JOUA1000 

Kirjallisuus

  • Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013 Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät.
  • Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen & Kimpimäki 2014 Tilastollisten menetelmien perusteet
  • Tracy 2013 Qualitative research methods. Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi).
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 % osallistumista luentotapaamisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi ja oppimistehtävät

Opetus