Journalistiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Journalismin tehtävänä on välittää olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla julkisen vallan käyttöä yhteiskunnassa. Journalisteilta edellytetään kykyä kriittisesti analysoida ja selittää tapahtumia sekä nostaa julkisuuteen yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Journalistiikan yliopistokoulutus journalistiikasta antaa tähän tehtävään valmiudet.

Journalistiikan kandidaattiohjelma koostuu viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista, journalistiikan aineopinnoista, viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, joiden tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

Osaamistavoitteet

Journalistiikan kandidaattiohjelman suorittanut humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)
  • hallitsee journalistiikan keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä
  • tunnistaa toimintansa yhteiskunnallisen merkityksen
  • pystyy itsereflektiivisesti tarkastelemaan ja kehittämään omaa työtään
  • tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijatyössä
  • hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee koulutuksensa tarjoamia työllistymismahdollisuuksia ja on valmis maisteriopintojen suorittamiseen

Rakenne

Valitse kaikki (102+ op)