VENSYVERI Venäjän kielen ja kultuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Venäjän kielen ja kulttuurin opintojen aikana voit hankkia hyvän venäjän kielen taidon, saat valmiuksia ymmärtää venäläistä kulttuuria, toimia kulttuurien välisissä viestintätilanteissa sekä soveltaa venäjän kielen taitoa erilaisissa työelämän tehtävissä. Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot keskittyvät nykykieleen ja -kulttuurin, ja ne antavat valmiudet toimia paitsi kielenopettajana myös asiantuntijana kansainvälistyvässä työelämässä. Varsinaiset kieliopinnot ovat siis vain osa venäjän kieleen erikoistuvan kieliasiantuntijan saamaa koulutusta. Tärkeä osa opintoja on myös kieliharjoittelu Venäjällä.

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin sekä työskennellä luontevasti venäläisen kulttuurin keskellä.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltaa, kehitellä ja esittää tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitua monialaisesti.
- on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: sivututkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- ongelmanratkaisutaidot
- kirjallisen viestinnän taidot
- projektinhallinnan taidot
- itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
- keskeneräisyyden sietokyky.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)