MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään monialaiseen kieliasiantuntijuuteen sekä siinä tarvittaviin diskurssitaitoihin työelämän näkökulmasta ja sovelletaan niitä käytännön projektitehtäviin. Kurssilla kehitetään monialaiselle kieliasiantuntijalle tärkeitä työelämän projekti- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot), ryhmätyöskentely, projektityöt, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja yksilötehtävät

Arviointiperusteet

Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, itsenäinen portfolio, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä monialaisen kieliasiantuntijan diskurssitaidot ovat ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksen tietojaan työelämään
• osaa tuottaa, muokata ja analysoida multimodaalista kielenkäyttöä tilanteisesti
• osaa hyödyntää diskurssien ja tekstien muokkaus- ja analysointitaitoja erilaisissa työtehtävissä
• on kehittänyt projekti- ja yhteistyötaitojaan

Lisätietoja

Kurssille otetaan vain maisterivaiheen opiskelijoita, joilla kandidaatintutkielma ja kandidaatintutkinto ovat tehtyinä. Mikäli kurssille on jonoa, etusijalla ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus