KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.

Suoritustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen, lukupiirityöskentelyyn tai kehityshankkeeseen tai itseopiskelu.

Arviointiperusteet

Opintojakson alkaessa yhteisesti sovittu raportointi (esim. kirjallisuusraportti, hankeraportti, pienimuotoinen tutkielma). Läsnäolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Itseopiskelun kohdalla essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön
-osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
-osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja
-tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa
-osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus